Categories
Kinh nghiệm Casino

Baccarat Bao Bàn (VIP) package

Cách thức cược:

1. Bao bàn gồm (Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi, Chủ bàn) 3 loại.
2. Khi bàn chơi đã đầy (7 người) , người chơi chỉ có thể chọn “Khách cược ngoài bàn”.
3. Khi bàn chơi còn chỗ, người chơi có thể chọn “Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi”;

Baccarat Bao Bàn (VIP) package

Mức cược:

“Chủ bàn/ Ngồi vào bàn chơi” : Mức cược căn cứ vào mức cược của bàn chơi, không căn cứ và Mức cược cá nhân;
“Khách cược ngoài bàn”: Mức cược là căn cứ vào mức cược cá nhân của người chơi.

Ưu tiên của Chủ bàn:

Năn bài: Sau khi Banker/Player cược, có thể năn bài của baker hay Player;
Bỏ bài: Mở bài mà không cược;
Cài đặt: Chủ bàn có thể cài đặt “Có nặn bài hay không”, “Hướng nặn bài” và “Mật khẩu vào bàn”;
Thay đổi Dealer – người chia bài: thay đổi người chia bài hiện tại;
Thay đổi hộp bài: từ ván thứ 30, người chơi có thể thay đổi hộp bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *